Privacyverklaring

 

XDES Privacyverklaring
XDES respecteert de privacy van alle kandidaten, opdrachtgevers en bezoekers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u XDES verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
Om een optimale dienstverlening te kunnen leveren, verzamelen en verwerken wij de persoonsgegevens van iedereen met wie XDES een samenwerking aangaat. XDES gaat zorgvuldig en verantwoord met uw gegevens om. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving.

Met deze privacyverklaring maakt XDES u duidelijk waarom XDES bepaalde informatie verzamelt, hoe XDES uw privacy beschermt, welke rechten u heeft en onder welke voorwaarden XDES de informatie aan u of anderen verstrekt.
XDES bepaalt het doel en de middelen van de gegevensverwerking en is dus aan te merken als (verwerkings)verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming die van kracht is vanaf 25 mei 2018.

XDES B.V., gevestigd te (2132 JC) Hoofddorp aan de Wegalaan 28 (KVK-nummer 34189014), is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en houdt zich als organisatie bezig met het samenbrengen van een opdrachtgever en een kandidaat op het gebied van arbeidsbemiddeling.

 

Wanneer verzamelen we uw persoonsgegevens?
XDES registreert uw gegevens vanaf het moment dat u uw gegevens invult op onze website, in contact treedt met een van onze medewerkers of solliciteert op een vacature. Op dat moment nemen wij de door u verstrekte gegevens op in onze database, om deze te kunnen beheren en om contact met u op te kunnen nemen over bestaande en toekomstige vacatures bij onze klanten.
XDES kan ook gegevens van u registreren indien u deze heeft geplaatst op publieke middelen waaruit zou kunnen blijken dat u geïnteresseerd zou zijn in werk-gerelateerde dienstverlening. In dat geval zal XDES u benaderen of u interesse heeft om zich bij XDES in te schrijven conform de voorwaarden van XDES en met inachtneming van deze privacyverklaring. Heeft u geen interesse dan kan XDES relevante gegevens van u verwerken om uw wens niet door XDES benaderd te worden, te kunnen honoreren. Zodra u aan één van de genoemde onderdelen van XDES persoonsgegevens verstrekt, is deze privacyverklaring daarop van toepassing. U bent niet verplicht uw persoonsgegevens aan ons te verstrekken, dit kan tot gevolg hebben dat wij onze dienstverlening niet optimaal op u af kunnen stemmen en u niet van al onze diensten gebruik kunt maken.

Bij inschrijving van een kandidaat:

 • NAW gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens;
 • geboortegegevens, leeftijd, geslacht;
 • curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring;
 • gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan;
 • gegevens over beschikbaarheid en verlof;
 • andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften;
 • pasfoto op vrijwillige basis.

Aanvullende gegevens vanaf het moment van plaatsing van een kandidaat:

 • nationaliteit, BSN-nummer, kopie van het originele ID bewijs, werkvergunning;
 • overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie en medische geschiktheid (t.a.v. VCU) alsmede overige informatie die noodzakelijk is voor het verwerken van de plaatsing en/of noodzakelijk voor juridische, fiscale of commerciële doeleinden;
 • daarnaast verwerken wij soms ten behoeve van onze opdrachtgevers gegevens in het kader van een pre-employment screening.

 

Grondslag voor verzamelen en verder verwerken van persoonsgegevens
XDES verwerkt persoonsgegevens op grond van uitdrukkelijke ondubbelzinnige toestemming, en/of de met de kandidaat, afgesloten overeenkomst t.a.v. haar bedrijfsvoering, services en/of wettelijke voorziening of verplichting.
U heeft het recht om verleende toestemming op ieder moment in te trekken. De intrekking van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaande aan die intrekking.

 

XDES verzamelt, verwerkt en bewaart persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het identificeren en beoordelen van kandidaten voor (toekomstige) opdrachten of banen bij opdrachtgevers;
 • het adviseren en/of begeleiden van een actieve of toekomstige loopbaan;
 • voor een correcte en verplichte administratie ter uitvoering van een eventuele arbeids- of bemiddelingsovereenkomst;
 • het beheer van onze onderlinge relatie, door o.a. te informeren via nieuwsbrieven, vacatures en marketinguitingen;
 • om onze website en andere systemen up-to-date te kunnen houden alsmede het ontwikkelen hiervan;
 • uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar onbepaalde of bepaalde tijd werk, dan wel een opdracht;
 • voor managementdoeleinden, het ondervangen van interne controles en bedrijfsveiligheid alsmede het laten uitoefenen van audits en accountantscontroles;
 • voor kwaliteitsdoeleinden ten aanzien van een (kwaliteit) certificering;
 • voor naleving van wet- en regelgeving ten aanzien van de arbeidsrelatie. Hierbij moet u denken aan arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving.

 

Met wie kan XDES uw persoonsgegevens delen?
XDES kan uw persoonsgegevens aan derden verstrekken voor zover dit noodzakelijk is voor het verlenen van de overeengekomen diensten aan u. Dus bijvoorbeeld in het kader van een sollicitatie. In overige gevallen kan XDES ertoe verplicht worden om persoonsgegevens te delen op basis van een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.
Indien wij persoonsgegevens aan derden verstrekken spannen wij ons ertoe in dat deze derden uw persoonsgegevens zullen verwerken in overeenstemming met deze privacyverklaring en voor het overige de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van uw persoonsgegevens waarborgen.

 

Hoe lang bewaart XDES uw gegevens?
XDES bewaart uw gegevens zolang dit noodzakelijk en toegestaan is voor het/de doel(en) van XDES alsmede ter uitvoering van een overeenkomst. Indien wij redelijkerwijs verwachten in de nabije toekomst ook andere interessante vacatures voor u te hebben, zullen wij uw persoonsgegevens voor deze doeleinden bewaren. Wij bewaren uw gegevens op een lokale server in een beveiligde omgeving waar enkel geautoriseerde medewerkers toegang toe hebben.

 

Inzien, wijzigen of verwijderen van persoonsgegevens
U heeft het recht om te weten welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd en aan wie wij uw persoonsgegevens hebben verstrekt. Daarnaast kunt u ons op elk gewenst moment verzoeken uw gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen.
Ter bescherming van uw privacy zullen wij in dit verband uw identiteit deugdelijk moeten vaststellen om zeker te zijn dat de gegevens aan de juiste persoon worden verstrekt, of dat de gegevens van de juiste persoon worden gewijzigd dan wel verwijderd.
Wilt u uw persoonsgegevens inzien dan ontvangt u zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen de wettelijke termijn een overzicht van uw persoonsgegevens in onze database conform de richtlijnen van de AVG.
Wilt u uw persoonsgegevens wijzigen, dan voeren wij deze wijzigingen zo spoedig mogelijk door in uw persoonlijk profiel. Wilt u uw gegevens uit onze database laten verwijderen dan zetten wij deze procedure zo spoedig mogelijk in werking en stellen u op de hoogte conform het aan de hand van de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming opgestelde protocol. Wij informeren u zo spoedig mogelijk, maar altijd binnen de wettelijke termijn na ontvangst van het verzoek, schriftelijk over het protocol. Een beslissing tot verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming wordt zo spoedig mogelijk uitgevoerd.

Bij verwijdering van persoonsgegevens zullen wij voor statistische doeleinden alsmede voor beveiliging en verbetering van onze website en diensten een geanonimiseerde archiefkopie van de gegevens (geen Persoonsgegevens) bewaren, die niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn. Als uw persoonsgegevens voordien ook toegankelijk waren voor opdrachtgevers of andere derden, zijn wij niet in staat om uw gegevens uit hun systemen te verwijderen. U zult in dat geval deze partijen direct aan moeten spreken op verwijdering van de gegevens.

 

Cookies
De website www.xdes.nl maakt gebruik van functionele cookies, die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de website en analytische cookies om inzicht te krijgen in de werking en effectiviteit van de website.
Daarnaast maakt XDES ook gebruik van Google Analytics. Daarbij worden cookies vastgelegd om, op basis van uw klikgedrag, uw individuele bezoekgedrag op de website te meten en deze te gebruiken voor analyses, deze cookies vallen onder tracking cookies. Tracking cookies kunnen van derden zijn en verzamelen mogelijk ook uw gegevens buiten deze website.

 

IP-adressen
XDES kan informatie verzamelen over het apparaat waarmee u onze website bezoekt. Hier moet onder worden verstaan (indien beschikbaar) uw IP-adres, besturingssysteem en browsertype voor systeemadministratiedoeleinden. Het gaat dan expliciet om gegevens ten aanzien van de browseractiviteiten en patronen van onze gebruikers. Er wordt hierbij geen identiteit vermeld.

 

Beveiliging
Zoals eerder vermeld nemen wij de privacy van onze kandidaten en klanten serieus. Als verwerkingsverantwoordelijke nemen wij passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking. Uitsluitend ons eigen geautoriseerde personeel of door ons geautoriseerde dienstverleners hebben toegang tot uw persoonsgegevens. Ondanks de door ons genomen veiligheidsmaatregelen, kan het voorkomen dat anderen er toch in slagen deze maatregelen te omzeilen en/of uw persoonsgegevens voor oneigenlijke doeleinden te gebruiken. XDES kan hiervoor nooit op enigerlei wijze aansprakelijk worden gesteld.

 

Gebruikersvoorwaarden
XDES besteedt de grootste zorg aan de samenstelling van haar website en social media kanalen. Desondanks is het mogelijk dat de gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist is. XDES aanvaardt hiervoor geen enkele vorm van aansprakelijkheid.

 

Toepasselijk recht
Op deze privacyverklaring is het Nederlandse recht van toepassing.

 

Wijziging privacyverklaring
XDES behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Op de website staat de laatste en geldende versie. XDES beveelt u aan om de website in de gaten te houden en de privacyverklaring regelmatig in te zien, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.
Datum laatste aanpassing: 24 mei 2018

 

Contact
Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door XDES, dan kunt u schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via info@xdes.nl of XDES B.V., gevestigd te (2132 JC) Hoofddorp aan de Wegalaan 28 o.v.v. Privacy.